logotip-escola

ACTIVITATS


Diàriament es treballen les rutines a fi de crear l’ambient adequat per establir relacions afectives positives en l’infant i ajudar-lo a adquirir la seguretat en sí mateix que li permetrà créixer com individu alhora que l’ajudarà a integrar-se al grup per interactuar amb els demés companys i companyes.


Per potenciar la creativitat en l’infant prioritzem el treball per ambients d’aprenentatge que l’ajudaran a desenvolupar iniciativa, autonomia personal, curiositat i esperit investigador.


Totes les activitats que es fan al llarg de la jornada escolar van destinades a donar eines a l’infant per a poder ajudar-lo a comunicar-se a través dels diferents llenguatges: Corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic. Sempre respectant els ritmes evolutius de cada infant.


Per afavorir el treball col·lectiu els infants tindran cura de l’hort de l’escola tot sembrant llavors o planter, regant, collint les verdures, etc.


Considerem molt important que els nens i nenes tinguin coneixement de les festes i tradicions catalanes en general, per tant des de l’escola potenciarem la seva celebració i el seu coneixement, obrint les portes perquè les famílies puguin venir al centre a celebrar-les amb nosaltres.


Durant el curs es treballa un eix transversal en el que hi participen tots els alumnes des dels nadons als nens i nenes de 2 a 3 anys. L’eix gira a l’entorn d’un tema central a partir del qual s’organitzen diferents activitats en algunes de les quals hi participen les famílies.


Al llarg del curs s’organitzen sortides fora del centre que estan relacionades amb algun tema treballat.


Si les famílies mostren interès s’organitzen tallers o xerrades sobre algun tema en concret que ens poden suggerir.


Volem ser una escola bressol oberta al poble i als altres centres docents, per això sempre estem disposats a col·laborar amb les activitats organitzades tant des del municipi com des d’altres centres o entitats. Així participem en la cercavila de gegants de les escoles amb el nostre gegantó en “Pepito”, anem al teatre municipal a veure diferents espectacles: titelles, música, pallassos, etc. Visitem altres centres del municipi i aquests en visiten a nosaltres. Sempre ens mostrem col·laboradors i participatius en tot el què s’organitza.


calendari-escolar

Calendari

english

Baby English

menus-dinars

Menús Menjador

horari-escolar

Horari Escolar